Thursday, August 31, 2006

Iară noi? noi, epigonii?... Simţiri reci, harfe zdrobite

No comments: